Novinky

Zelená úsporám 2015
Naše firma se zaregistrovala ve Státním fondu životního prostředí a je zařazena do SOD. Tedy může realizovat zakázky, u kterých je podaná žádost na dotace z programu "Nová zelená úsporám 2015". Dále provádíme veškeré úkony, které jsou nutné k podání této žádosti. V případě, že se rozhodnete využít program Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás na adrese: info@moravecaspol.cz.
Děkujeme

Změna místa pro zasílání korespondence:
Máme novou adresu pro doručování korespondence (sídlo firmy zůstává nezměněno):
Na Vyhlídce 1895, 25101 Říčany

Nová zelená úsporám NZÚ 2015

Naše firma se zúčastnila všech vln Zelené úsporám a tak má již bohaté zkušenosti s tímto dotačním programem. Vypracujeme odborný energetický posudek oprávněným energetickým auditorem uvedeným v seznamu MPO. Energetický posudek vám zpracujeme do 14 dní od data předání projektové dokumentace.

informace o cenách naleznete zde: CENÍK


Co to je Nová zelená úsporám (NZU)?
Nová zelená úsporám (NZU) je program Ministerstva životního prostředí (MŽP) zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie. Tento program od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014 poskytne dotace v celkové výši 1,9 miliardy korun.

Kdo může žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám (NZU)?

Jako každý dotační program má i Nová zelená úsporám (NZU) své podmínky pro příjímání žádostí a následně pro vyplacení dotací. Od 1. 4. 2016 mohou žádat majitelé rodinných domů.

Rodinný dům je v programu Nová zelená úsporám (NZU) stanoven jako objekt sloužící k trvalému bydlení, který má maximálně dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. V objektu se nachází maximálně 3 samostatné bytové jednotky. Z našich předešlých zkušeností je jako nejvíce limitující poslední podmínka, a to, že rodinný dům nesmí přesáhnout vnitřní vytápěnou podlahovou plochou 350 m2.


Na co můžu žádat v programu Nová zelená úsporám (NZU)?

Dotační program Nová zelená úsporám (NZU) je zaměřen na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (A), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (B) a efektivní využití zdrojů energie (C).

Dotace je možné žádat i na zpracování energetického posudku nebo projektové dokumentace. V oblasti podpory A a A+C je to fixní dotace 10 000 Kč, pro samostatnou podporu C je dotace 5 000 Kč.


A. SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RD

Tato oblast je zamřena především na zateplování stěn, střech, podlahových konstrukcí a výměnu otvorových výplní (okna a dveře). Podle míry dosažené úspory energie a splnění několika dalších kritérií stanovených MŽP vám bude z dotačního programu Nová zelená úsporám (NZU) uhrazeno 30 – 55 % ze způsobilých nákladů. Přesnou míru úspory energie a ostatní kritéria potřebná pro splnění podmínek dotačního programu naleznete v níže uvedené tabulce (příloha II směrnice, str. 6).

V této oblasti podpory je nutné používat výrobky uvedené v seznamu SVT a práce musí provádět odborní dodavatelé uvedení v seznamu SOD. Naše firma je zaregistrována v seznamu odborných dodavatelů především v oblasti snižování energetické náročnosti MORAVEC A SPOLEČNÍCI.

Z vlastních zkušeností víme, že pokud jen zateplíte obvodové stěny, nebo vyměníte otvorové výplně, případně zateplíte pouze střechu, nesplníte podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám (NZU). Pro úspěšné splnění podmínek programu Nová zelená úsporám (NZU) je nutné uvedené příklady kombinovat.

Podmínky podoblasti podpory A pro budovy BEZ PAMÁTKOVÉ OCHRANY
sledovaný parametroznačení [jednotky]A1.1A1.2A.2A.3
Míra podpory z celkových způsobilých výdajů[%]30 304055
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovyUem [W/m2K]≤ 0,95 Uem,Rbez požadavku≤ 0,85 Uem,R≤ 0,75 Uem,R
Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaciEA [kWh/m2rok]bez požadavku≤ 70≤ 55≤ 35
Všechny stavební prvky obálky budovy, na kterých dochází k realizaci opatření, musí splnit podmínku součinitele prostupu teplaU [W/m2K]≤ UN,20≤ 0,95 Urec,20≤ UN,20≤ UN,20
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tapla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření[%]≥ 40 ≥ 40 ≥ 50≥ 60


Podmínky podoblasti podpory A pro budovy PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ BUDOVY
sledovaný parametroznačení [jednotky]A.1 A.2A.3
Míra podpory z celkových způsobilých výdajů[%]304055
Všechny měněné stavební prvky obálky budovy na systémové hranici obálky budovy musí splnit podmínku na součinitelprostupu teplaU [W/m2K]≤ 0,95 Urec,20 ≤ 0,85 Urec,20≤ 0,75 Urec,20B. VÝSTAVBA RD S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Z naší zkušenosti víme, že pokud objekt není v samém začátku navrhován jako PASIVNÍ, nevyhoví podmínkám dotačního programu Nová zelená úsporám (NZU).


C. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE

Tato oblast zahrnuje několik podoblastí. Specializujeme se především na podoblast podpory C1 a C2. V těchto podoblastech je podporována výměna původních zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, jakými jsou nízkoemisní zdroje na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

Podoblast podpory C1 se vztahuje na váš objekt při současné realizaci opatření z oblasti podpory A.

Podoblast podpory C2 se vztahuje na váš objekt bez současné realizace opatření z oblasti podpory A. V případě pokud, chcete pouze vyměnit váš starý zdroj vytápění, je nutné, aby váš objekt splnil měrnou roční spotřebu tepla na vytápění EA do 150 kWh/m2rok. Tuto měrnou roční spotřebu tepla na vytápění je nutné splnit již při podávání žádosti. V minulosti jsme se setkali s případy, že majitel objektu si nechal instalovat efektivní zdroj tepla, ale jeho objekt pak nesplnil výše uvedenou podmínku a dotaci nedostal.

V této oblasti podpory je nutné používat výrobky uvedené v seznamu SVT a práce musí provádět odborní dodavatelé uvedení v seznamu SOD.

podoblast podporytyp zdrojeC.1 se současnou realizací A C.1 se současnou realizací A C.2 bez současné realizace A C.2 bez současné realizace A
výše dotace [Kč]maximální míra podpory [%]výše dotace [Kč]maximální míra podpory [%]
C.x.1kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva50 0007540 00055
C.x.2kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva100 0007580 00055
C.x.3krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem50 0007540 00055
C.x.4krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva50 0007540 00055
C.x.5tepelné čerpadlo voda - voda100 0007580 00055
C.x.6tepelné čerpadlo země - voda100 0007580 00055
C.x.7tepelné čerpadlo vzduch - voda75 0007560 00055
C.x.8plynové kondenzační kotle18 0007515 00055
Co potřebuji k získání dotace z programu Nová zelená úsporám (NZU)?

Pro úspěšné získání dotace, je nutné splnění výše popsaných podmínek, stanovených programem Nová zelená úsporám (NZU). Dále je potřeba odborný posudek, což je soubor dokumentů prokazující splnění požadavků programu Nová zelená úsporám (NZU) a obsahuje zejména průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci. Veškeré dokumenty v odborném posudku musí být originály.


Kdo může zpracovat energetický posudek?

Energetický posudek může zpracovat pouze oprávněný energetický auditor uvedeným v seznamu MPO. Rádi pro vás tento energetický posudek, včetně průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) zpracujme a to v oblastech podpory A, C1 a C2.


Co je potřeba pro zpracování energetického posudku?

Nejdříve je nutné si uvědomit, v jaké oblasti podpory Nové zelené úsporám (NZU) chcete žádat. V oblasti podpory A a C jsou podklady stejné. Abychom vám mohli zpracovat energetický posudek, je nutné, abychom měli k dispozici tyto náležitosti a to:

1. Technická zpráva musí obsahovat skladby veškerých obalových konstrukcí, typy oken, dveří a garážových vrat, popis veškerého technického zařízení, popis vytápěných a nevytápěných částí objektu.

2. Výkresová dokumentace musí obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a řezy samotného objektu.
- V případě žádosti podpory v oblasti A nebo A + C je nutné mít výkresovou dokumentaci pro stávající stav a nový stav.
- V případě žádosti podpory v oblasti C je nutná i výkresová dokumentace technického zařízení budovy (TZB)

Zpracování projektové dokumentace v oblasti podpory A pro vás můžeme zajistit, ale záleží na aktuální vytíženosti.


Jak probíhá zpracování odborného posudku?

Od data předání projektové dokumentace vám do 14dní vytvoříme energetický posudek a pomůžeme s kompletizací žádosti.

Postup zpracování odborného posudku je následující:
1. Předání projektové dokumentace (elektronicky nebo osobně) s krátkým rozhovorem nad zamýšlenými úpravami a seznámení s nemovitostí, v tomto kroku vám bude sdělena i konečná cena za dílo.
2. Prověření splnění podmínek stanovených programem Nová zelená úsporám (NZU). Je nutné provést několik výpočtů a podrobněji se seznámit s danou nemovitostí. Za tento krok si účtujeme 2500 Kč i v případě, že váš objekt nesplní podmínky programu (NZU).
3. Dopracování odborného posudku. Zde pro vás připravíme veškeré dokumenty energetického posudku a ostatní náležitosti spojené s dokončením žádosti.
4. Posledním krokem je osobní schůzka, kde vám předáme energetický posudek ve dvou výtiscích a pomůžeme zkompletizovat celou žádost.


Co je potřeba doložit při podání žádosti o podporu?

1. Formulář žádosti o podporu – tento formulář se vyplňuje elektronicky na stránkách programu Nová zelená úsporám (NZU).
2. Doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem – stačí stavební povolení, ohláška, nebo i zápis z ústního jednání mezi žadatelem a příslušným stavebním úřadem. V případě podpory C2 se nemusí předkládat. Výjimku však tvoří tepelná čerpadla voda – voda (C.2.5) a země – voda (C.2.6).
3. Výpis z katastru nemovitosti – nesmí být starší než 90 dní, dá se pořídit na poště označené samolepkou czechpoint.
4. Doklad o právní subjektivitě – pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících v oblasti poskytování bydlení.
5. Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce – jen tehdy pokud vás bude při jednání ohledně dotací z programu Nová zelená úsporám (NZU) někdo zastupovat.
6. Souhlasné prohlášení spoluvlastníků – jen tehdy pokud je více majitelů např. společné jmění manželů. Podpisy musí být úředně ověřeny, ověření vám udělají také na poště.
7. Odborný posudek – je nutné odevzdat v papírové podobě s originálními výkresy a také veškeré dokumenty na CD ve formátu PDF. Odborný posudek musí obsahovat projektovou dokumentaci a energetický posudek
8. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – pouze pro žádosti v oblasti A a B
9. Krycí list technických parametrů – vyhotovený autorizovaným zpracovatelem energetického posudku
10. Dokumenty k veřejné podpoře – pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory.
11. Doklad o vlastnictví bankovního účtu – kopie dokladu z banky, u které má žadatel veden bankovní účet. Nestačí mít k účtu pouze dispoziční právo.

Do kdy a kam musím odevzdat žádost o dotaci?

Odborný posudek je nutné osobně donést nebo odeslat doporučeně na krajské pracoviště ministerstva životního prostředí, které si sami zvolíte a to do tří kalendářních dnů od data podání elektronické žádosti.


Pokud pro vás tyto informace nejsou dostatečné neváhejte nás kontaktovat na e-mail: info@moravecaspol.cz.
Zateplení panelového obytného domu Navigátorů 591 Praha 6 - Dědina
Panelový dům byl zateplen systémem Baumit s tl. izolantu 120mm. Realizace 2012 březen - srpen
Zateplení obytného domu Nad Palatou 2672, 2673, Praha 5
Obytný dům byl zateplen systémem, Baumit s tl. izolantu140mm. + výměna oken, realizace únor - květen 2012.
Zateplení objektu 28 pluku 35, Praha 10
Zateplení obytného domu 28 pluku 35 v Praze Vršovicích.
Zateplení objektu Zimova 11, Praha 4 - Kamýk
Zateplení objektu bylo realizováno na podzim roku 2011. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště, střechy a rekonstrukce lodžií. Celková cena 4 mil. Kč
Sezemínská 2013, Praha 13 - Lužiny
Zateplení panelového domu bylo provedeno s využitím dotací "Zelená úsporám"
Kurčatovova 535, Praha 10 Petrovice
Zateplení panelového obytného domu. Zateplení objektu bylo financováno z dotací "Zelená úsporám"
Zateplení objektu Dubrovnická 1053, Praha 5 - Košíře
Zateplení objektu bylo realizováno na jaře 2010. Projekt byl částečně financován z dotací "Zelená úsporám". Bylo provedeno zateplení obvodového pláště, střechy a suterénu. Dále byly vyměněny okna. Celková cena díla 4,2 mil. Kč
Na Krocínce 41,43,45
Zateplení objektu systém Baumit. Zateplení bylo realizováno z dotací "Zelená úsporám"
Bohušovická
Zateplení obytného domu Bohušovická Prosek
Zateplení objektu Hausmannova 3006, Praha 4
Na podzim r. 2008 byla provedena rekonstrukce a zateplení panelového domu v Modřanech v ul. Hausmannova.
Feřtekova 538 - 548, Praha 8 – Bohnice
Na objektu byla provedena kompletní rekonstrukce obvodového pláště zateplení fasády, rekonstrukce lodžií, výměna meziokenních vložek a provedení vstupů
Zateplení objektu Nevanova
Na jaře roku 2008 proběhla rekonstrukce obj. Nevanova 1034-1036
Krouzova 3019-3024
zateplení objektu Krouzova 3019-3024, Praha 4, Modřany
Ke Skalkám
Zateplení panelového domu Za Návsí, Přespolní.
Zateplení objektu Evropská 613
Sanace a zateplení fasády objektu Evropská 613
Evropská 675
Sanace a zateplení objektu
Machková
Zateplení objektu Machková 1645 -1643, Praha Jižní Město
Pavlíkova 600
Zateplení obvodového pláště systémem Baumit
Lužická, Praha 2
Oprava fasády klasickou metodou
Krouzova 3048
Zateplení fasády systémem Baumit
Žandovská 302 -310, Praha 9
Na objektu byla provedena rekonstrukce obvodového pláště zateplení fasády, výměna meziokenních vložek a provedení vstupů s přístřeškem.
Slivenec rodinný dům
Byl použit kontaktní zateplovací systém BAUMIT s tepelným izolantem PPS (tloušťka 10 cm)
Zateplení objektu Morseova , Praha 10 - Petrovice
Práce byly provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností MCT
Zateplení objektu Vybíralova 930-938, Praha 9
Práce byly provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností MCT. Na objektu byla provedena rekonstrukce obvodového pláště zateplení fasády, výměna meziokenních vložek a provedení vstupů s přístřeškem.
Bytové Družstvo Roztocká 218, Velké přílepy
Na objektu byla provedena rekonstrukce obvodového pláště zateplení fasády, a provedení vstupu s přístřeškem.
Mimoňská 633-643 Praha 9
Na objektu byla provedena kompletní rekonstrukce obvodového pláště zateplení fasády a střechy, výměna meziokenních vložek, provedení vstupů s přístřeškem a sanace lodžií
Rodinný dům Průhonice
Zateplení rodinného domu bylo provedeno kontaktním způsobem za použití systému Baumit. Římsy a ostění byly provedeny z profilovaného polystyrénu.
Přestavba a rekonstrukce objektu č.p. 2663 - Mělník , Rousovice
Objekt byl zateplen ( střecha a obvodový plášť). Dále byla provedena kompletní rekonstrukce všech rozvodů topení, elektro, voda, kanalizace.
Obytný komplex VINICE
Na objektu byla provedena fasáda se zateplením
Regenerace obytného domu Valentova, Praha 10
Na objektu byla provedena kompletní rekonstrukce obvodového pláště a vnitřních rozvodů. Zateplení fasády, střechy a oprava oken. Výměna rozvodů topení vody a kanalizace.
Logistický areál NUPAKY II
Objekt byl zateplen kontaktním s tl. izolantu 60 mm.
HMV PLASMA Na Hutmance 2 Praha 5
Objekt byl zateplen termohmotou TERFIX s tl. izolantu 40 mm.
Benzínová pumpa PAPOIL Drnovská Praha 6
Objekt byl zateplen systémem Baumit s tl. izolantu 80 mm.
Bítovská ul. 1220 –1225, Praha 4
Na objektu byla provedena rekonstrukce a zateplení střechy a fasády.
Gorenje Průčelní ul. , Praha 4
Objekt byl zateplen kontaktním systémem s tl. izolantu 50 mm.


Telefon: 603 533 254, info@moravecaspol.cz
Copyright © Moravec a společníci, spol s r.o. 2008, Developed by NAC